Algemene voorwaarden Marion van de Berg Coaching & Training

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
§ MVDBCT: De professional welke onder de naam van Marion van de Berg Coaching & Training opereert.
§ De opdrachtgever: De rechtspersoon die de opdracht verstrekt
§ De overeenkomst: de afspraken tussen de opdrachtgever en MVDBCT.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen MVDBCT en de opdrachtgever waarop partijen deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met MVDBCT, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
1. De door MVDBCT gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. MVDBCT is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
2. De opdrachtgever heeft 14 dagen bedenktijd. Dit wil zeggen dat de opdrachtgever een getekende opdrachtbevestiging (offerte) binnen 14 dagen, zonder extra kosten, kan intrekken.
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
4. Offertes zijn gebaseerd op de bij MVDBCT beschikbare informatie.

Artikel 4. Opdrachten en annulering
1. Een offerte wordt een opdracht zodra de offerte is bevestigd.
2a. Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen 24 uur voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken wordt aan de opdrachtgever 100% van de voor de uitvoering gereserveerde tijd en kosten in rekening gebracht.
2b. Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen twee dagen (48 uur) voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken wordt aan de opdrachtgever 50% van de voor de uitvoering gereserveerde tijd en kosten in rekening gebracht.
2c. Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen een week voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken worden de voorbereidingswerkzaamheden welke voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn geweest aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 5. Uitvoering van een overeenkomst voor begeleiding
1. MVDBCT zal de overeenkomst conform de richtlijnen en gedragsregels van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft MVDBCT het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MVDBCT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan MVDBCT worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MVDBCT zijn verstrekt, heeft MVDBCT het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MVDBCT is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 6. Contractduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen;

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. MVDBCT zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal MVDBCT de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal MVDBCT daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal MVDBCT geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Aan de opdracht zal door MVDBCT niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 9. Intellectuele eigendom
Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt MVDBCT zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door MVDBCT verstrekte stukken, zoals oefeningen, testen, rapporten, assessments, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van MVDBCT worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. MVDBCT behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Opzegging
1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van MVDBCT op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
§ indien na het sluiten van de overeenkomst aan MVDBCT ter kennis gekomen omstandigheden opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
§ indien MVDBCT de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is MVDBCT bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.


Artikel 12. Gebreken, klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan MVDBCT.
2. Marion van de Berg Coaching & Training zal binnen 8 dagen na de ontvangst van de klacht deze bevestigen, met vermelding van de contactpersoon. Verder zal de klacht zo snel als mogelijk worden afgehandeld en in vertrouwen worden behandeld.
3. Indien een klacht gegrond is zal MVDBCT de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen; tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal MVDBCT slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.
5. In geval van geschillen kan de klager zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie van de NOBCO (www.nobco.nl). Marion van de Berg Coaching & Training onderwerpt zich aan hun klachtenprocedure.
Artikel 13. Honorarium
1a. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel.
1b. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van MVDBCT, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
5. De verschuldigde kosten zullen per maand in rekening worden gebracht.
6. Indien MVDBCT met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is MVDBCT desalniettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. MVDBCT mag prijsstijgingen doorberekenen, indien opdrachtnemer kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of vergelijkbare markttarieven.

Artikel 14. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van MVDBCT en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Bij terugbetaling van gecrediteerde bedragen door MVDBCT, zal een betalingstermijn van maximaal 30 dagen worden gehanteerd.

Artikel 15. Incassokosten
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
. over de eerste Euro 3.000,- 15%
. over het meerdere tot Euro 6.000,- 10%
. over het meerdere tot Euro 15.000,- 8%
. over het meerdere tot Euro 60.000,- 5%
. over het meerdere 3%
2. Indien MVDBCT aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
Indien MVDBCT aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van MVDBCT is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
2. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MVDBCT – of haar ondergeschikten.
4. MVDBCT is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 17. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop MVDBCT geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MVDBCT niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van MVDBCT worden daaronder begrepen.
2. MVDBCT heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat MVDBCT haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van MVDBCT opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door MVDBCT niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien MVDBCT bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Verwerken van gegevens.
1. MVDBCT, verantwoordelijke in de zin van de Wbp, is verantwoordelijk voor en gerechtigd tot het (digitaal) verwerken van de persoonsgegevens, welke worden verzameld in het kader van de in deze algemene voorwaarden bedoelde dienstverlening, althans het onder haar rechtstreeks gezag onderworpen te laten verwerken en ziet erop toe dat eventuele bewerkers de geldende wet- en regelgeving naleven.
2. MVDBCT verstrekt uitsluitend gegevens aan uitvoerende professionals, als hiermede een overeenkomst tot geheimhouding is getekend en uitsluitend in het kader van het uitvoeren van een opdracht. Het voorgaande laat onverlet dat gegevens soms wel herleidbaar zijn tot een individuele persoon door raadpleging van openbare registers en Social Media.
3. De door MVDBCT in dit artikel benoemde verwerkingsdoeleinden zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. De melding is bij het College Bescherming Persoonsgegevens te raadplegen.

Artikel 19. Klachten en Geschillenbeslechting
1. Voor de afhandeling van klachten verwijzen wij naar de klachtenregeling van de NOBCO
2. MVDBCT en opdrachtgever komen overeen geschillen te behandelen overeenkomstig de klachtenregeling van de NOBCO.
3. Indien geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig deze regeling, worden geschillen uit hoofde van deze overeenkomst, of van nadere overeenkomsten daarvan, of daaruit voort­vloeiende rechtsverhoudingen, in eerste aanleg, bij uitsluiting van anderen aan de rechtbank te Haarlem worden voorgelegd.

Artikel 20. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Vernietiging of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze overeenkomst laat geldigheid van overige onverlet.

Artikel 21. Wijziging van de voorwaarden
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de onderhavige opdracht.

Marion van de Berg Coaching & Training – Hogendriesstraat 6 – 5017 GB Tilburg – KvK 85995584 – BTW NL004174126B69